Standpunten politieke partijen in de Peelregio 2018 – 2022

DE PEEL – Woensdag 21 maart worden de rode potloden weer geslepen, zodat stemgerechtigde burgers hun stem weer kunnen uitbrengen. In de aanloop naar de stembus beloven politieke partijen allerlei fraaie zaken. Uit een rondgang langs de verkiezings-programma’s in Asten, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Sint Anthonis, Someren en Uden blijkt dat er ook allerlei belangrijke thema’s NIET worden genoemd. Thema’s die in veel programma’s ontbreken, zijn problemen rond intensieve veehouderijen, zoals impact op de volksgezondheid, natuur & milieu, stankoverlast of dierenwelzijn. Laat dat nu net de onderwerpen zijn waar Mens, Dier & Peel speciaal op heeft gelet. Wij wensen u veel wijsheid toe bij het uitbrengen van uw stem!

In deze vergelijking zijn de politieke partijen opgenomen uit: Asten, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Sint Anthonis, Someren en Uden. Klik op een onderwerp om de standpunten te bekijken:

TIP: Je kunt de standpunten in onderstaande tabellen filteren door een trefwoord in te tikken. Bijvoorbeeld de naam van je gemeente of van een politieke partij. Als een landelijke partij (bijvoorbeeld CDA) in meerdere gemeenten deelneemt, krijg je een overzicht van deze partij in alle gemeenten. NB Sommige zoekopdrachten laten ook andere resultaten zien. Zoeken op ‘Asten’ levert bijvoorbeeld ook teksten op met ‘belasten’.

Een ruimer overzicht van de standpunten van partijen in het Land van Cuijk is te vinden op de website van Milieuvereniging Land van Cuijk. Vereniging Stop de stank heeft interviews gedaan met de lijsttrekkers in Deurne (PDF). Behoud de Parel beoordeelde de programma’s in Horst een de Maas.

Standpunten intensieve veehouderij  Terug

GemeentePartijStandpunten veehouderij
Gemert-BakelCDA Gemert-BakelVoor een partij die nadrukkelijk opkomt voor de agrarische belangen zijn de standpunten van CDA Gemert-Bakel zeer beperkt. De partij wil "zorgvuldige" veehouderij en een vitaal platteland realiseren. Wat dit precies inhoudt, wordt niet vermeld. Het CDA maakt zich vooral zorgen over vrijkomende agrarische bedrijven. Het huidige VAB-beleid geeft volgens deze partij te weinig of geen mogelijkheden. Over de omvang van de veestapel, het mestoverschot of stankoverlast wordt niets gezegd.
Gemert-BakelLR & D66Noord-Brabant heeft in juli 2017 besloten om uitbreiding van de intensieve veehouderij aan banden te leggen. Maar dit gaat ons niet ver genoeg. De provincie wil de Stalderingsregeling op regionaal niveau gaan uitvoeren. Dit kan betekenen dat er vanuit de Peelregio nog extra dieren naar Gemert-Bakel komen! Onbespreekbaar. Wat ons betreft komen er in onze gemeente geen dieren meer bij! Ook niet met technische oplossingen. LR/D66 is verder tegen omschakelings-mogelijkheden van veebedrijven. De partij refereert aan de mestfraude en fraude met de vee-administratie. Het is overduidelijk dat orde op zaken stellen niet aan de sector zelf kan worden overgelaten. Laat u niet foppen met het excuus dat de landelijke of provinciale overheid dit moet doen. De gemeente kan dit ook, maar dan moet je dat wel eerst willen! Wij zullen hiervoor voorstellen indienen.
Gemert-BakelPvdA Gemert-BakelDe PvdA stelt dat Gemert-Bakel een gemeente is met zo'n beetje de grootste veedichtheid van Nederland. Uiteindelijk moeten we volgens de PvdA naar minder dieren en op alle bedrijven dienen de best mogelijke technologieën toegepast te worden.
Gemert-BakelDorpspartijVolgens de Dorpspartij vraagt de weg naar een gezonde en duurzame veehouderij wat van ons allemaal. Het gaat om een mix. De gemeente die regels ontwerpt om een duurzame veehouderij te stimuleren met een positief effect op de gezonde leefomgeving. De boer die geprikkeld en gecontroleerd wordt op de verduurzaming. En het prikkelen van de consument om te kiezen voor een eerlijk stuk vlees tegen een eerlijke prijs.
Gemert-BakelVVD Gemert-BakelLand- en tuinbouw zijn volgens de VVD niet de enige economische dragers in het landelijke gebied. Wel moeten er voor de veehouderij voldoende ontplooiingsmogelijkheden aanwezig zijn. De VVD is blij met mestverwerking door veehouders in het buitengebied; niet tussen bedrijven, bewoners en bij (toekomstige) recreatiegebieden.
Gemert-BakelSPKansen grijpen en in gang zetten die leiden tot een forse krimp van de enorme lokale veestapel tot minimaal het niveau dat water, lucht, grond en mens in Gemert-Bakel niet wordt gehinderd. Voorwaarden scheppen om te vermijden dat er grote mestvergisters of mestbewerkers in Gemert-Bakel komen.
BoekelD.O.P. BoekelZorgvuldige veehouderij met economisch perspectief gepaard met een kwalitatieve leefomgeving en ruimtelijke kwaliteit. Het gezinsbedrijf is het uitgangspunt, niet groot-groter-grootst, maar goed-beter-best. Emissiearm of emissieloos produceren. Geen standpunt over omvang veestapel.
BoekelVVDFaciliteren van boeren die moeten investeren in nieuwbouw vanwege versnelde transitie duurzame veehouderij, bijvoorbeeld door versimpelen vergunningverlening. Indien nodig optrekken en lobbyen bij provincie en bedrijfsleven om financiële middelen te creëren om faillissementen te voorkomen. Stimuleren van vrijwillige initiatieven om ?latente ruimte? in te leveren om meer ondernemersruimte voor anderen te creëren. Onnodig langlopende juridische dossiers ¢f aanpakken ¢f afkopen.
BoekelCDA Boekel-VenhorstInzetten op een circulaire landbouw, waarbij ondernemerschap met respect voor natuur, milieu en omgeving als voorbeeld wordt gesteld. Géén bovenwettelijke, onpraktische regels instellen. Wél focussen op eenvoud en uitvoerbaarheid van regels en deze handhaven. Over omvang van de veestapel of het mestoverschot wordt niets vermeld.
BoekelGemeenschapsbelang Venhorst BoekelGemeenschapsbelang Venhorst Boekel noemt enkel de herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing. Daar blijven ze medewerking aan verlenen. Geen standpunt over de omvang van de veestapel.
UdenGroenLinks UdenIntensieve landbouw tegengaan. Kleinschalige landbouw, milieuvriendelijk boeren en duurzame vormen van de landbouw moeten de kracht worden van het toekomstige boerenbedrijf. Hoe dit moet gebeuren, staat er niet bij.
UdenSP UdenMegastallen passen niet in onze visie voor een duurzame toekomst. Stallen boven de 1,5 ha zullen wij dan ook niet toestaan. De SP wil een structurele en strenge controle en handhaving op de verleende vergunningen. Stoppen met financieren dure praatgroepjes, zoals AgriFood Capital.
UdenCDA UdenLandbouw is volgens CDA de tweede economisch pijler van Uden. Bij besluiten staat centraal: ruimte voor verantwoord ondernemen, aanmoedigen en borgen van duurzaamheid ‚n mogelijkheden voor alternatieve ondernemingsvormen, zoals agrotoerisme en zorgboerderijen. Een standpunt over omvang van de veestapel ontbreekt.
UdenGewoon UdenDe agrarische sector is binnen onze gemeente een grote speler. Innovatie en verduurzaming spelen in deze branche een belangrijke rol. De gemeente dient dit te stimuleren, met name in de afhandeling van vergunningen.ÿHeldere procedure afsprakenÿen korte lijnen voorkomen een hoop frustratie en onnodig oponthoud.ÿGeen standpunt over omvang van de veestapel.
UdenVVD - Leefbaar UdenMinder regels, minder bureaucratie, eenvoudigere procedures. Het woord landbouw, veehouderij of veestapel komen niet voor in het verkiezingsprgramma.
UdenJong UdenIntensieve veehouderijen kunnen niet meer onbeperkt groeien. Tegelijkertijd vindt Jong Uden dat de gemeente ondernemers zo veel mogelijk moet faciliteren bij duurzame ontwikkelingen en blijven investeren in Agrifood Capital. Geen standpunt over omvang veestapel.
UdenD66 UdenGeen standpunt
UdenPvdA UdenGeen standpunt
UdenFractie BozkurtOnbekend.
DeurneDOE!We roepen iedereen op, agrari‰rs en niet agrari‰rs, om rekening te houden met elkaar. De gemeente heeft nauwelijks invloed op het aantal dieren; als aanvragen voor veehouderijen voldoen aan de bestaande wet-geving moet de gemeente de omgevingsvergunning verlenen.
DeurneDeurne NU!Ondernemers moeten kansen hebben om hun bedrijven te ontwikkelen. In het Primair Agrarisch Gebied (primag) is alleen plaats voor agrarische bedrijvigheid. Het strenge provinciale beleid maakt het steeds moeilijker om in de toekomst een agrarisch bedrijf te ontwikkelen. Voor deze bedrijven moet ontwikkelingsruimte beschikbaar zijn en vereenvoudiging van regelgeving en procedures. Ambtenaren moeten direct bereikbaar en beschikbaar zijn voor initiatiefnemers.
DeurneVVD DeurneVVD Deurne wil boeren de kans geven om te ondernemen en daar ruimte voor maken door ‚‚n agrarisch industrieterrein (primag) in te richten waar boeren ongestoord kunnen boeren. Ook mestverwerking past daar prima. Ook wil deze partij ?gas erop; glas erop? ofwel meer glastuinbouw. Wij hebben een ontzettende hekel aan de polarisatie rondom het buitengebied.
DeurneCDA DeurneGeen ?leugens of ja-nee-discussies? over de transitie van het buitengebied, maar werken aan haalbare oplossingen met aandacht voor de leefomgeving. In accentgebied landbouw vormen huidige geurcontouren de basis voor meer ontwikkelingsruimte. Vergunde rechten respecteren. Op agrarisch bedrijven meerdere bedrijfsvormen mogelijk maken. Leges voor bestemmingsplanwijzigingen goedkoper maken. De woorden veestapel en veehouderij worden niet genoemd.
DeurneProgressief Akkoord / GroenLinksAfbouwen intensieve veehouderij. Progressief Akkoord Kiest nadrukkelijk voor minder dieren als directe oplossing voor de problemen die de intensieve veehouderij, zoals stankoverlast, mestoverschot, mestfraude, aantasting van het grondwater, gevaar voor de volksgezondheid. Kosten van milieuschade en gevolgen van uitbraak van ziekten verhalen op de sector. Stoppen met (verkapt) subsidi‰ren van de agrarische sector. Stimuleren duurzame manieren van boeren zonder concurrentievervalsing.
DeurneBurgerpartij Transparant DeurneHet aantal dieren in de intensieve veehouderij moet worden teruggedrongen. We zijn tegen de komst van nieuwe megastallen en bestaande stallen moeten beter worden ingepast in het landschap. Nog liever zien we ze elders op industrieterreinen, heel ver van woningen. Dit laatste standpunt contrasteert wel met andere standpunten van deze partij.
DeurnePvdA DeurneEen kleinere veestapel. Geen verdere uitbreiding en in overleg werken aan een plan voor afname van de veestapel. In overlastgebieden intrekken van vergunningen van stoppende boerenbedrijven. De omvang van de veestapel controleren met zogeheten dierrechten.
Sint AnthonisCDA Sint AnthonisOnze agrarische economie maakt een belangrijke transformatie door; steeds grotere eisen aan milieuaspecten en dierenwelzijn vragen grote investeringen van de sector. Keuzes die hogere overheden eenzijdig opleggen, vormen een bedreiging voor de kleinschaligheid van familiebedrijven en leiden steeds meer tot schaalvergroting en industrialisering van de sector. Wanneer we ondernemers oprecht de kans willen geven deze doelen te bereiken, moeten we ook niet bang zijn voor herverdeling van de productiecapaciteit in de veehouderij. Lege stallen hergebruiken voor MKB-sector of als woonruimte, mits dit de nodige agrarische ontwikkelingen niet in de weg staat.
Sint AnthonisSint Anthonis Nu (SAN)De maatschappij vraagt meer en meer om kwaliteit en minder om kwantiteit. Als onze lokale agrarische sector hier niet in mee gaat, dan missen ze de boot. Zij zullen moeten innoveren naar een natuurinclusieve, circulaire agrarische economie. We streven naar een emissieloze landbouw in 2025.
Sint AnthonisVVD Sint AnthonisWe hebben veel waardering voor de boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. We willen dat de agrarische sector niet onnodig gehinderd wordt. Zij kunnen de ruimte krijgen voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid. Geen concreet standpunt over de omvang van de veestapel.
LaarbeekCDA LaarbeekWij zetten ons in voor sterke gezins- en familiebedrijven. De grootschalige, intensieve veehouderij, die alleen op kostenconcurrentie is gericht, wordt beperkt. Wij kiezen voor een Europees landbouwbeleid met aandacht voor de toekomstige uitdagingen (tekorten aan voedsel, energie en grondstoffen). We moeten beter en slimmer produceren met minder gebruik van energie en grondstoffen. Wij zijn voor het opheffen van handelsbelemmeringen en een optimale markttoegang tot andere landen. Wij steunen verdere vergroening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid door innovatie, aandacht voor biodiversiteit en toename van dierenwelzijn. Daarbij wordt de regeldruk niet verhoogd. Het telen van gewassen die enkel dienen als fossiele brandstof is in dit kader geen wenselijke bijdrage en dient daarom op geen enkele wijze te worden gestimuleerd. Opvallend: CDA Laarbeek ondersteunt initiatieven in de sector die verder gaan dan wettelijke eisen op het gebied van duurzaamheid, zoals Beter Leven Kenmerk, Kas als Energiebron en Duurzame Zuivelketen.
LaarbeekAlgemeen Belang LaarbeekDe agrarische sector is een belangrijke economische drager voor het buitengebied, waarbij volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu voorwaarden zijn voor ontwikkelingen in deze sector. Nieuwe provinciale regels op bijvoorbeeld het gebied van uitstoot, vragen om een aangepaste aanpak. De gemeente zal meer dan ooit oog en oor moeten hebben voor de complexe problematiek waarmee de agrarische sector te kampen heeft. Er zal specifiek beleid ontwikkeld moeten worden met ruimte voor ontwikkeling binnen de wettelijke kaders. We moeten op korte termijn vastleggen waar we in Laarbeek het primair agrarisch gebied willen situeren. Omdat steeds meer agrarische bedrijven stoppen en leeg komen te staan, moeten we goed kijken naar alternatieve bestemmingen met onderscheid binnen of buiten primair agrarisch gebied.
LaarbeekPartij Nieuw Laarbeek (PNL)PNL vindt het van belang dat er respectvol wordt omgegaan met aanwezige land- en tuinbouw. PNL wil alle plannen voor het buitengebied samenbrengen tot ‚‚n plan. De partij wil extra mogelijkheden voor ambachtelijke eenmansbedrijven, horeca en boerderijwinkels in vrijkomende agrarische gebouwen. Geen standpunt over omvang veestapel.
LaarbeekDe Werkgroep (DWG)De Werkgroep heeft geen concrete standpunten over de agrarische sector. Een goede inrichting van het buitengebied en een uitbouw van de ecologische hoofdstructuur rekenen wij dan ook tot onze speerpunten.
LaarbeekPvdA LaarbeekPvdA Laarbeek vindt dat ?we? in onze bestemmingsplannen kritisch zijn op de vestiging van nieuwe stallen. In overbelaste gebieden zullen we de vergunningen schrappen van boeren die stoppen om te voorkomen dat in die gebieden het aantal dieren kan blijven toenemen.
LaarbeekDemocratisch Laarbeek (voorheen Lijst Biemans)Geen programma / website kunnen vinden.
AstenCDACDA Asten vindt dat de agrarische sector een cruciale rol speelt bij de voedselvoorziening van de wereldbevolking. De sector levert een grote bijdrage aan de economie en beheer van het landschap. Wil minder regels om concurrentiepositie te verbeteren. Beslissingen over vestiging of uitbreiding van bedrijven moeten lokaal / regionaal worden genomen. Is tegen megastallen die gerund worden door zetbazen van grote concerns. Wil kleinschalige industrie toestaan in leegstaande stallen, uiteraard wel met inachtneming van bestaande landbouwbedrijven. Geen concreet standpunt over de omvang van de veestapel.
AstenLeefbaar AstenLeefbaar Asten vindt de agrarische sector van groot belang. Als een agrarisch bedrijf stopt, moet er een nieuwe bestemming op het pand kunnen komen, door bijvoorbeeld ruimte te geven aan een zorgboerderij of een andere vorm op een aanvaardbaar schaalniveau. Buiten gebruik gestelde stallen moeten worden afgebroken. Geen standpunt over de omvang van de veestapel.
AstenHart voor Asten - D66De relatie tussen de overheid en agrarische sector heeft de laatste jaren een paar flinke deuken opgelopen. De overheid is niet altijd consequent. Aan de andere kant ervaart de overheid een sector, die zich teveel richt op nog meer uitbreiding en daarbij de gevolgen van de groei uit het oog verliest. D66-HartvoorAsten wil de dialoog gaande houden.
AstenProgressieve Groepering Asten (PGA)PGA wil intensieve veehouderijen in of dichtbij woonkernen verplaatsen. Wil ook megastallen weren in het buitengebied, omdat deze het hechte en duurzame plattelandsleven ondermijnen en een kleinere veestapel. Streeft naar een mix van functies op het platteland, zoals proefprojecten, zorgboerderijen, recreatieve bedrijven en duurzame boeren voor een hecht, duurzaam en aantrekkelijk platteland. Ook toeristisch netwerk verder uitbouwen samen met boeren, inwoners en andere partners en leegstand tegengaan.
AstenVVDDe transformatie van de intensieve veehouderij in de Peel / Asten wordt wellicht de grootste uitdaging, aldus deze afdeling van de VVD. Asten is daarbij een van urgentiegebieden. De VVD vindt dat deze transformatie op een draagbare manier moet gebeuren voor de betreffende agrariërs. Geen standpunt over de omvang van de veehouderij.
AstenAlgemeen BelangAlgemeen Belang wil een transformatie van het buitengebied. Agrarische sector meer in evenwicht met de natuur en de gezondheid van de mensen. Naast landbouw ook andere economische sectoren in het buitengebied toestaan (hergebruik lege stallen). Geen concreet standpunt over omvang veestapel.
SomerenZummers Belang / CDAZummers Belang CDA wil onderzoek naar de mogelijkheden om de agrarische sector als gebruiker van het buitengebied te behouden. Maar ook mogelijkheden voor horeca in het buitengebied en een ?juiste en passende identiteit voor het buitengebied?. Geen standpunt over omvang van de veestapel.
SomerenLeefbaar SomerenGeen standpunt.
SomerenGemeenschapslijst / Someren-EindDe komende jaren zal in het buitengebied van de gemeente Someren veel veranderen. Belangrijk daarbij is dat agrari‰rs die duurzaam door willen groeien met hun bedrijf daarvoor de ruimte krijgen en dat er oplossingen komen voor leegkomende bebouwing door stoppende agrari‰rs. Geen standpunt over omvang van de veestapel.
SomerenLijst Someren-HeideVerwacht dat flink wat boerenbedrijven gaan stoppen, waardoor er over 10 jaar nog maar een 50-tal bedrijven over zijn. Voorziet groei van zonneparken en tuinbouw en andere functies, zoals bedrijven, tuinbouw, toerisme en recreatie. Geen standpunt over omvang van de veestapel.
SomerenVVDWe willen dat de agrarische sector kan blijven groeien en niet onnodig gehinderd wordt. Zij krijgen de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid. Geen standpunt over de omvang van de veestapel.
SomerenPvdAGeen standpunt over de intensieve veehouderij, omvang veestapel of mestoverschot.


Standpunten volksgezondheid & veehouderij
 
Terug

GemeentePartijStandpunten volksgezondheid & veehouderij
Gemert-BakelCDA Gemert-BakelCDA Gemert-Bakel wil structureel overleg tussen huisartsen en dierenartsen. Huisartsen en dierenartsen zijn de eersten die signalen oppikken die mogelijk verband zouden kunnen houden met gezondheidsrisico?s door intensieve veehouderij. Zo kunnen we in een vroeg stadium acteren. Als er twijfels bestaan over gezondheidssituaties, dan moet dat onderzocht worden. We handhaven op het naleven van regels die we hierover afspreken.
Gemert-BakelLR & D66De woon- en leefomgeving in Gemert-Bakel is niet bepaald gezond! Alle wetenschappelijk onderzoeken bevestigen dit. De kwaliteit van onze bodem, van het grond- en oppervlakte water en bovenal de kwaliteit van de lucht die we inademen is beneden peil. Industrie en verkeer spelen hierin een kleine rol. Veruit de belangrijkste ?vervuiler? is de agrarische industrie, in het bijzonder de intensieve veehouderij. Deze sector heeft het in onze gemeente te lang voor het zeggen gehad. Het moet anders! Genoeg is genoeg. Door het RIVM is vastgesteld dat dieren veroorzaker zijn van ziekten. Dus hoe meer dieren, hoe meer kans op ziekten. Zo lang er geen sluitende landelijke wetgeving is, moeten provincie en gemeenten de agrarische sector in goede banen leiden.
Gemert-BakelPvdA Gemert-BakelDe PvdA wil toe naar een zorgzame veehouderij met absolute prioriteit voor gezondheid en het tegengaan van overlast voor omwonenden. De partij refereert onder andere aan overdraagbare (dier)ziekten (zoals Q-koorts met blijvende gezondheidsschade), medicijnresistente bacteriën zoals MRSA, geuroverlast en fijnstof.
Gemert-BakelDorpspartijGeen specifiek standpunt mbt veehouderij en volksgezondheid.
Gemert-BakelVVD Gemert-BakelGeen specifiek standpunt mbt veehouderij en volksgezondheid. Volgens de VVD mag van het individu verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid met betrekking tot de eigen gezondheid, en die van anderen worden gevraagd.
Gemert-BakelSPGeen symptoombestrijding maar de oorzaak aanpakken. Waar wettelijk mogelijk (zoals aan de hand van de nieuwe gezondheidsregels, dierenwelzijn regels en recente wetenschappelijke onderzoeken) normen verder aanscherpen. Bestemmingsplan buitengebied opnieuw ter discussie stellen, waarbij volksgezondheid centraal en maatschappelijk verantwoorde veehouderij centraal staan, gestoeld op de belangen van de gehele gemeenschap.
BoekelD.O.P. BoekelKoersen op duurzame leefomgeving die gezondheid, welzijn en welvaart bevordert in een goede balans met economie en bedrijvigheid. Daarbij gaan we verantwoord om met grondstoffen, natuur en milieu.
BoekelVVDGeen bovenwettige of juridisch lastige maatregelen eisen van veehouders, bijvoorbeeld op het vlak van gezondheid. We vermijden hiermee veel juridische kosten van rechtszaken.
BoekelCDA Boekel-VenhorstGeen standpunt
BoekelGemeenschapsbelang Venhorst BoekelWij zijn voorstander van het Omgevingsplan, waarbij niet alleen naar de ruimtelijke elementen wordt gekeken zoals omvang bouwblokken, landschap en natuur, maar ook naar milieuaspecten zoals geur, ammoniak en fijnstof in relatie tot de volksgezondheid. Nieuwe ontwikkelingen moeten leiden tot een gezondere leef- en woonomgeving.
UdenGroenLinks UdenBedrijven, die volksgezondheid aantasten, verbieden te starten of uit te breiden. Gemeente en boeren moeten samen komen tot een 'Overeenkomst voor een Duurzame Landbouw'.
UdenSP UdenGemeente Uden legt in haar beleid vast dat gezondheid voorop staat bij de komst van nieuwe of uitbreiding van bestaande bedrijven. We willen niet nog een keer een tragedie zoals met de Q-koorts meemaken.
UdenCDA UdenGeen concreet standpunt.
UdenGewoon UdenGeen concreet standpunt.
UdenVVD - Leefbaar UdenGeen concreet standpunt.
UdenJong UdenJong Uden verkiest volksgezondheid boven intensieve veehouderij. We moeten ervoor zorgen dat onze woonomgeving schoon blijft en dat we geen last hebben van fijnstof, hoge geurbelasting en risico?s met betrekking tot verschillende ziektes.
UdenD66 UdenGeen standpunt
UdenPvdA UdenGeen standpunt
UdenFractie BozkurtOnbekend.
DeurneDOE!Het VGO en de gezondheidsraad tonen aan dat er risico?s zijn. We beamen de stelling van deskundigen dat veel dieren dicht op elkaar een hoge infectiedruk geeft. We gaan uit van deze bevindingen maar er is ook meer onderzoek nodig. We streven ernaar om risico?s zoveel mogelijk te beperken. Decennia was schaalvergroting vanzelfsprekend. Nu moeten we de situatie gaan beheersen. Volksgezondheid staat bij ons op één. Om dat te realiseren, spelen ook economische factoren een rol.
DeurneDeurne NU!Geen concreet standpunt.
DeurneVVD DeurneWij willen gezonde familiebedrijven de ruimte geven. Over volksgezondheid heeft de VVD geen standpunt ingenomen.
DeurneCDA DeurneGeen concreet standpunt.
DeurneProgressief Akkoord / GroenLinksDe gemeente zet gezondheid van alle inwoners op de eerste plaats. Kaders die het algemeen belang dienen en niet die van een groep of individu. Agrarische ondernemers moeten hun werk kunnen doen in balans met de leefomgeving van mens en natuur. Verdergaand onderzoek naar gevolgen van de intensieve veehouderij. Minder dieren in De Peel.
DeurneBurgerpartij Transparant DeurneLandbouw met respect voor volksgezondheid, landschap en milieu. Biologische en andere ecologisch verantwoorde agrarische bedrijven kunnen op onze steun rekenen.
DeurnePvdA DeurneVolksgezondheid staat voorop en moet gegarandeerd zijn. Plannen voor grote bedrijven worden voorgelegd aan de GGD. Het GGD advies is doorslaggevend.
Sint AnthonisCDA Sint AnthonisHet CDA heeft veel vertrouwen in de innovatieve kracht van agrarische ondernemers; ondernemers die aantoonbaar verantwoordelijkheid willen dragen voor milieu, dierenwelzijn en gezondheid. Onduidelijk is of hiermee ook gezondheid van mensen wordt bedoeld?
Sint AnthonisSint Anthonis Nu (SAN)We leven in één van de meest veedichte gemeenten van Europa. Wat ons betreft wordt verdere uitbreiding niet meer toegestaan. Graag willen we de aantallen koeien, varkens, geiten, kippen en nertsen in onze gemeente verminderen. Er zijn zorgen over de gezondheid van mensen die wonen, werken en recreëren in onze gemeente (longaandoeningen, Q-koorts, Hepatitus-E en MRSA en toename van antibioticaresistente bacteriën, fijnstof en zoönosen). Aandacht voor gezondheid moet ruimte krijgen bij gemeentelijke plannen.
Sint AnthonisVVD Sint AnthonisAls je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. Deze uitspraak staat in de paragraaf over zorgverlening. Verder geen standpunt over volksgezondheid in relatie tot de veehouderij.
LaarbeekCDA LaarbeekHet CDA staat pal voor een goede volksgezondheid. Om antibioticaresistentie te verminderen moet het antibioticagebruik in de veehouderij worden geminimaliseerd.
LaarbeekAlgemeen Belang LaarbeekGeen concreet standpunt. In het algemeen stelt ABL: preventie van gezondheidsrisico?s is uiteraard primair een taak van de burger zelf.
LaarbeekPartij Nieuw Laarbeek (PNL)Er dient altijd rekening gehouden te worden met de gezondheid van de inwoners. Duurzame ontwikkelingen in de agrarische sector moeten mogelijk blijven en kunnen worden ingepast in de omgeving zonder daar afbreuk aan te doen.
LaarbeekDe Werkgroep (DWG)Geen concreet standpunt over volksgezondheid en veehouderij.
LaarbeekPvdA LaarbeekProductie en uitstoot van fijnstof zoveel mogelijk beperken. Verder geen concrete standpunten over volksgezondheid en intensieve veehouderij.
LaarbeekDemocratisch Laarbeek (voorheen Lijst Biemans)Geen programma / website kunnen vinden.
AstenCDAIn het kader van de leefbaarheid en volksgezondheid is terughoudendheid geboden bij agrarische initiatieven die dicht tegen woongebieden aan liggen. De provincie is een belangrijke partner in deze. Van hogerhand worden steeds meer onderzoeken verricht naar (agrarische) activiteiten in het buitengebied. Als CDA wachten wij die onderzoeken af. Wij gaan hier niet op vooruit lopen, maar blijven hameren op een uitkomst, die door betrokkenen onderling tot stand komt.
AstenLeefbaar AstenLeefbaar Asten wil een dialoog met duidelijke afspraken over volksgezondheid, geur, fijnstof, mestverwerking, bouwvolume, verkeersveiligheid, ontwikkellocaties, landschappelijke inpassing enz.
AstenHart voor Asten - D66Gezondheidsonderzoeken hebben aangetoond dat endotoxinen schadelijk zijn voor mensen met o.a. astma en COPD-patiënten. D66-Hart voor Asten is voor invoering van een maximale endotoxinenorm. In het nieuwe (vastgestelde) bestemmingsplan buitengebied van Asten is, als een van de eerste gemeenten, een maximale norm voor endotoxinen opgenomen. Deze extra norm is voor de agrarische sector inderdaad een zoveelste stapeling van wetten en regels. We zijn voor minder regels, maar stellen ook volksgezondheid boven economische groei. De endotoxinenorm kan tevens bijdragen aan imago en draagvlakverbetering, aldus D66-Hart voor Asten.
AstenProgressieve Groepering Asten (PGA)Heusden ligt in een gebied met een van de hoogste concentraties fijnstof. De PGA staat voor een kleinere veestapel, minder mest en minder stank. Verder wil PGA normen die bepaald worden vanuit gezondheidsoverwegingen en vervolgens vanuit duurzaamheid.
AstenVVDDe VVD denk bij het woord 'gezond' vooral aan 'gezonde budgetten'. Het evenwicht tussen de agrarische expansie en het woon- en leefmilieu is in wankel evenwicht. Naar de mening van de VVD zijn de problemen te lang vooruit geschoven. Er is achterstallig onderhoud te doen.
AstenAlgemeen BelangAlgemeen Belang wil de veehouderij meer in balans met natuur en volksgezondheid. Hoe wordt niet aangegeven.
SomerenZummers Belang / CDARioolwater wegens gezondheidsredenen en dierenwelzijn nooit op akkers/in sloten lozen. Verder geen standpunt over volksgezondheid irt veehouderij.
SomerenLeefbaar SomerenGeen standpunt.
SomerenGemeenschapslijst / Someren-EindGeen standpunt.
SomerenLijst Someren-HeideGeen standpunt.
SomerenVVDGeen standpunt.
SomerenPvdAGeen standpunt over volksgezondheid irt veehouderij.


Standpunten impact op  natuur & milieu
 
Terug

GemeentePartijStandpunten natuur & milieu
Gemert-BakelCDA Gemert-BakelWe geloven dat we de natuur en cultuur geërfd hebben van onze (voor)ouders en te leen van de mensen die na ons komen. Verder wordt er geen informatie verstrekt over natuur & milieu.
Gemert-BakelLR & D66Een van de grote problemen in Zuidoost-Brabant is de afname van de biodiversiteit. Diverse soorten bloemen, planten en dieren verdwijnen uit ons milieu. Dit als gevolg van de verstoring van het evenwicht in de natuur door eenzijdige en overmatige productie met als gevolg te hoge uitstoot van stikstof en ammoniak. De Commissie voor de Milieueffectrapportage stelt in een recent advies over het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied dat uitbreiding van de veehouderij een negatief effect heeft op luchtkwaliteit, gezondheid, landschap en kwetsbare natuur. Om deze reden wil de commissie verdere informatie over de maximaal mogelijke ontwikkelingsruimte per bedrijf zonder daarmee de kwetsbare natuur in de omgeving te belasten. Dat is precies de informatie die wij al jaren proberen boven water te krijgen!
Gemert-BakelPvdA Gemert-BakelVerschraling van de natuur moeten we een halt toe roepen. De PvdA wil een minder eenzijdige, op voedingsgewassen gerichte, akkerbouw en tuinbouw. Monoculturen gebruiken noodzakelijkerwijs bestrijdingsmiddelen om ziekte bij de teelten te voorkomen. Helaas zijn deze funest voor het voortbestaan van veel noodzakelijke insecten en soortenrijkdom in de plantenwereld. Dit moet je als mens niet willen!
Gemert-BakelDorpspartijDe natuurgebieden Stippelberg en Grotelse Heide fysiek aan elkaar verbinden, zodat een grote groenzone ontstaat waar je prettig in kunt verblijven. De Dorpspartij wil verder samen met inwoner, boer en overheid de handen ineenslaan voor een omslag naar een gezonde leefomgeving en een duurzame bedrijfsvoering.
Gemert-BakelVVD Gemert-BakelDe VVD wil voorrang gegeven aan initiatieven van ondernemers in het buitengebied en milieuregels (beter) op elkaar afstemmen.
Gemert-BakelSPWaardevolle natuur en ecologische gebieden (?Monument in het Groen?) behouden. Meer handhaving op milieuoverlast. Breed toepassen van het principe 'de vervuiler betaalt' en dit geld beschikbaar stellen aan ?groene? projecten. Stimuleren coöperatief opwekken van groene energie stimuleren en faciliteren. Energie winnen uit mest en/of voedsel is niet duurzaam. Lichtvervuiling in buitengebied zoveel mogelijk beperken.
Stimuleren van een duurzame economie met meer aandacht voor mensen en onze planeet i.p.v. slechts voordeel en winst.
BoekelD.O.P. BoekelEen schoner milieu begint bij jezelf. Ondernemen doe je met zorg voor de omgeving en met ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit. Ondernemers stimuleren om bedrijven energieneutraal te maken voor 2020. Bevorderen windmolens en zonneparken in samenspraak met omgeving. Geen industriële bio- en mestverwerkingsinstallaties binnen de gemeente ter bescherming van ons woon- en leefklimaat.
BoekelVVDVeehouderijsector in Boekel staat voor een grote uitdaging wanneer het gaat om de transitie naar een duurzame veehouderij. Recente maatregelen op provinciaal niveau zijn heftig voor individuele ondernemers die de slag nog niet hebben (kunnen) maken, maar verandering is ook nodig om draagvlak te houden in de maatschappij. VVD Boekel Venhorst wil innovatieve ondernemers ondersteunen. Verder geen standpunt over natuur & milieu en mestoverschot.
BoekelCDA Boekel-VenhorstNederland loopt ver achter op de doelstellingen voor duurzame energie. (hoe komt dat?) Slechts 5% van het energieverbruik wordt momenteel opgewekt met duurzame energie. Een probleem dat ook lokaal om oplossingen vraagt, zoals faciliteren van lokale energiecoöperaties. Worden hier mestvergisters bedoeld? Geen standpunt over mestoverschot.
BoekelGemeenschapsbelang Venhorst BoekelEen gezond ecosysteem is van belang voor mens, dier en natuur. Biodiversiteit is hierbij van belang en kan wat ons betreft versterkt worden. Genoemd opfleuren van bermen en braakliggende/ overhoekse (gemeente)gronden met veldbloemen en/of kruidenmengsels. Geen standpunt over het mestoverschot.
UdenGroenLinks UdenSamen met de landbouw een duurzame, milieuvriendelijke bedrijfsvoering bewerkstelligen. Geen vercommercialisering van De Maashorst. Bevorderen circulaire economie (kringloop, hergebruik materialen, bewonersinitiatieven, gebruik voedsel).
UdenSP UdenIntensieve landbouw past niet in en rond de Maashorst; we zetten ons dan ook maximaal in om deze bedrijven uit dit gebied te halen. Ook willen we gegarandeerde bescherming van het unieke wijstverschijnsel. Boringen voor bijvoorbeeld warmtewinning mogen dat niet aantasten. Bij bouw zonneparken, windmolens, of andere bronnen van duurzame energie eisen dat omwonenden maximaal mee profiteren.
UdenCDA UdenEen prachtig natuurgebied als de Maashorst is de ?groene long? in onze regio. De Maashorst is genieten voor de inwoners van Uden en van ver daarbuiten. Een economische en ecologische pijler die we graag omarmen. Geen standpunt over mestoverschot.
UdenGewoon UdenMet name in de Maashorst dienen de belangen van boeren te worden afgewogen tegen verder ontwikkelen en uitbreiden van het natuurgebied. Geen standpunt over het mestoverschot.
UdenVVD - Leefbaar UdenIs trots op de Maashorst. We willen hier praktisch en verantwoord mee omgaan, zodat mensen hier prettig en veilig kunnen recreëren. Geen standpunt over mestoverschot.
UdenJong UdenUden bezit verschillende stukken prachtige natuur. Met een groot natuurgebied als de Maashorst is het ook belangrijk dat er een goede verbinding is tussen stad en natuur. Jong Uden heeft geen problemen met de Wisent of andere runderen, tenzij de veiligheid van bezoekers in het geding komt. Geen standpunt over mestoverschot.
UdenD66 UdenDe natuur is niet alleen belangrijk voor ontspanning, ze bevordert ook onze gezondheid. En ze zorgt voor biodiversiteit (= een grote verscheidenheid aan dieren, planten en leefvormen). Daarnaast biedt de natuur ons de ruimte voor recreatie en draagt ze bij aan de werkgelegenheid. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat een boswandeling voor veel mensen een moment is van vrijheid, geluk en ontspanning. D66 heeft het milieu en duurzaamheid hoog op de agenda staan. Een standpunt over het mestoverschot ontbreekt echter.
UdenPvdA UdenWe willen zorgen voor een goede balans tussen ?bedrijvigheid en natuur?. We onderschrijven ambities om de Maashorst uit te bouwen, maar ook een positief kritische blik naar (ongewenste vormen van) toerisme. Dat betekent ook dat boeren die omschakelen naar een passende invulling in het buitengebied op onze steun kunnen rekenen. Geen standpunt over het mestoverschot.
UdenFractie BozkurtOnbekend.
DeurneDOE!Wij streven naar een buitengebied waarvan een deel is ingericht voor agrari-sche bedrijvigheid, het primag, en de rest breder gebruikt wordt voor natuur-inclusieve landbouw en andere functies zoals wonen, zorg, kleine ambachtelijke bedrijvigheid. Wij pleiten voor een tran-sitie die leidt tot een gemeente waarin het goed wonen en werken is.
DeurneDeurne NU!De Peel zorgt voor toerisme en recreatie. Deze kansen worden nog onvoldoende benut. Wij zien zeker mogelijkheden voor verbetering van de toegankelijkheid zonder dat dit ten koste gaat van de natuur in de Peel. Geen windmolens in Deurne! Wij moeten aan de slag met zonne-energie en aardwarmte. De gemeente moet het goede voorbeeld geven. Het mestoverschot komt niet ter sprake.
DeurneVVD DeurneDe landelijke en vooral de provinciale politiek leggen regel na regel op. Voor ons is het simpel. Wij willen geen aanvullende regels. Regels die door ons als gemeente eerder zijn opgelegd, moeten worden geschrapt. Concrete standpunten over natuur & milieu ontbreken.
DeurneCDA DeurneAfschaffen afvalheffing. Stimuleren circulaire economie. CDA Deurne beschouwt natuur vanuit het oogpunt van ?vrije tijd? Recreatieve wandel- en fietsroutes dienen verbeterd te worden om de toeristische aantrekkelijkheid van Deurne te versterken. Toegang tot natuurgebied de Peel niet verder beperken. Duurzaamheid verhogen en werken aan groene energie (hiertoe rekent het CDA ook omstreden mestvergisters). Actief groenonderhoud van bermen en sloten en verwijderen dode bomen. Het mestoverschot wordt nergens genoemd.
DeurneProgressief Akkoord / GroenLinksMinder belasting van de natuur door intensieve veehouderij. Progressief Akkoord - GroenLinks kiest voor biologische en natuurinclusieve landbouw met kwaliteitsproducten voor de regio en bedrijven die grond, water en lucht niet verpesten. In samenwerking met provincie en Rijk moet een actieplan opgesteld worden om fraude te voorkomen en om geconstateerde fraude actief aan te pakken. Geen mestfabrieken.
DeurneBurgerpartij Transparant DeurneIn het buitengebied van Deurne bevindt zich de grootste problematiek. Het grondwater is vervuild.
DeurnePvdA DeurneBoeren krijgen/houden ruimte voor duurzame economische ontwikkelingen zoals natuur inclusieve of biologische bedrijfsvormen. Geen vestigingen in het buitengebied van bedrijven die thuis horen op bedrijventerreinen.
Sint AnthonisCDA Sint AnthonisDe vorming van het platform 'Natuurlijk Sint Anthonis' maakt het mogelijk om in brede samenwerking met inwoners en belanghebbenden invulling te geven aan de toeristische beleving van Sint Anthonis.
Sint AnthonisSint Anthonis Nu (SAN)De natuur heeft last van een overschot aan voedingstoffen uit de lucht en in het grond- en oppervlaktewater. Het waterwingebied Boxmeer is gesloten vanwege te hoge concentraties meststoffen en de bodemvruchtbaarheid loopt terug. We stimuleren daarom de innovatie naar een gezonde circulaire agrarische economie in een gezonde omgeving met een positieve bijdrage aan landschap en milieu. Particulieren en agrarische natuurverenigingen worden uitgenodigd om landschapselementen actief te beheren en onderhouden. Grootschalige mestverwerking hoort niet in ons landelijk gebied maar op een klasse 4 industrieterrein. We stimuleren actief duurzaam bodemgebruik door aanvullende eisen te stellen aan het gebruik van gemeentelijke pachtgronden.
Sint AnthonisVVD Sint AnthonisWij geloven niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen of met subsidies te strooien. Bedrijven kunnen helpen natuur en milieu te beschermen. Milieuvervuiling pakken we aan. Maar de grote stappen waar de natuur ?cht iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf. De natuur is toegankelijk voor recreatie. Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan. Toeristenbelasting dient gebruikt te worden om te investeren in het toeristisch product. Het mestoverschot wordt nergens genoemd.
LaarbeekCDA LaarbeekWij maken burgers en maatschappelijke organisaties medeverantwoordelijk voor het op innovatieve wijze samenwerken tussen natuur, recreatie, agrarisch natuurbeheer en landbouw. Het draagvlak voor onze natuur zal worden verhoogd door betere verbindingen met recreatie, landbouw en overige economie. De natuur moet regionaal goed worden beheerd en wordt effectief en simpel beschermd in lijn met Europese regelgeving. Afval is een grondstof. Nederland moet in Europa leidend zijn ten aanzien van afvalvermindering en hergebruik van afval. Het telen van gewassen die enkel dienen als fossiele brandstof is in dit kader geen wenselijke bijdrage en dient daarom op geen enkele wijze te worden gestimuleerd. Groen is ook in de stad belangrijk voor de gezondheid. Wij maken ruimte voor ?stadslandbouw? en andere initiatieven die groen in de stad stimuleren. Opmerkelijk: Laarbeek is geen stad?
LaarbeekAlgemeen Belang LaarbeekOnze hoofdprioriteit is om zeker te stellen dat het beleid van de laatste jaren met betrekking tot natuur- en landschap minimaal wordt voortgezet. Onze zorg is dat, omdat het goed gaat, de prioriteitsstelling wordt verlaagd en daardoor natuur- en landschap beleid minder aandacht krijgt. Concreet heeft ABL de volgende speerpunten: Bescherm en verbeter de biodiversiteit op het platteland. Help het uitgeklede landschap weer aan te kleden. Offer natuur en landschap niet op aan commerciële, korte termijn belangen. Zorg voor een goede balans tussen ecologie en economie. ABL is bezorgd over de achteruitgang van de biodiversiteit in het land- en tuinbouwgebied van Laarbeek en wil daarom in samenwerking met organisaties als het IVN en het Laarbeeks Landschap, een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de natuurwaarden. ABL is van mening dat het gescheiden opvangen, opslaan en verwerken van hemelwater een behoorlijke besparing oplevert voor onze inwoners. Regenwater hoeft niet dezelfde dure reiniging als afvalwater te ondergaan. Zeker met een veranderend klimaat, waar jaarlijks terugkerende hoosbuien meer regel dan uitzondering vormen, is een goed regenwaterbeheer van groot belang. Verder een uitgebreide paragraaf over duurzaamheid voor bedrijven en burgers.
LaarbeekPartij Nieuw Laarbeek (PNL)PNL vindt dat er voortdurend een afweging gemaakt moet worden tussen behoud van de natuur en voldoende mogelijkheden voor de bestaande land- en tuinbouw. Bestaande natuurelementen moeten behouden en verstevigd worden. Geen standpunt over het mestoverschot.
LaarbeekDe Werkgroep (DWG)De biodiversiteit is flink afgenomen door grootschalige en intensieve landbouw, veeteelt en bebouwing. Daardoor is veel natuur verdwenen of versnipperd. Een verscheidenheid aan dieren- en plantensoorten vormt de basis voor ons leven op aarde. De industri?le landbouw zal moeten worden getransformeerd naar een meer duurzame, ecologische vorm. Een goede inrichting van het buitengebied en een uitbouw van de ecologische hoofdstructuur rekenen wij dan ook tot onze speerpunten.
LaarbeekPvdA LaarbeekOngebruikte milieuvergunningen (voornamelijk van veehouderijen) worden door de gemeente zo snel als dat wettelijk mogelijk is ingetrokken. Verduurzaming van landbouw en veehouderij stimuleren. Geen standpunt over het mestoverschot.
LaarbeekDemocratisch Laarbeek (voorheen Lijst Biemans)Geen programma / website kunnen vinden.
AstenCDAAsten heeft een relatief groot buitengebied, waar de functies economie, natuur en leefbaarheid elkaar treffen. De partij zet in op natuureducatie. Duurzaamheid begint bij onze jeugd: kinderen en jongeren, eventueel via onderwijs etc. in aanraking laten komen met onze leefomgeving en het milieu. Geen standpunt over het mestoverschot.
AstenLeefbaar AstenLeefbaar Asten wil geen verdere uitbreidingen van mestinstallaties die mest van andere veebedrijven verwerken. Maar is wel voorstander van het stimuleren van het produceren van biomassa als grondstof voor mestvergisting / eventueel biomassacentrales ?ter vervanging van fossiele brandstoffen?. Opmerkelijk: "Bij afgesproken landschappelijke inpassingen moet een borg worden betaald, omdat in de praktijk is gebleken dat dit nu onvoldoende gebeurt."
AstenHart voor Asten - D66Hart voor Asten / D66 erkent de grote waarde bestaande natuur en wil dit niet alleen behouden, maar ook investeren in nieuwe natuur. Wij ondersteunen natuurprojecten in onze gemeente zoals: Aa dal Zuid, Agrarisch natuurbeheer, Life + Groote Peel en Realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. Draagvlak bij de inwoners en respect voor de omgeving moeten leidend zijn. Opmerkelijk is dat deze partij meent dat monovergisters bij kunnen dragen aan een energieneutraal Asten. Tijd dat ze de achtergronden en subsidiestromen achter deze installaties leren kennen.
AstenProgressieve Groepering Asten (PGA)PGA wil de biodiversiteit vergroten door natuurgebieden met elkaar te verbinden. Samen met boeren willen we ?natuurinclusieve? projecten opstarten om de landbouw beter aan te sluiten op het ritme van de natuur (voorbeeld Herenboeren). Biodiversiteit in tussenliggende gebieden vergroten door beheer van bermen en houtwallen en gebruik van ecologische en bij-vriendelijke bestrijdingsmiddelen. Betrokkenheid van burgers vergroten bij uitvoeren groenbeleid. En ruimschoots compenseren met nieuwe natuur bij het kappen van bomen.
AstenVVDDe VVD is van mening dat wat goed is voor ons leefmilieu flexibel bekeken en behandeld dient te worden. Verder geen standpunten over natuur, milieu en/of mestoverschot.
AstenAlgemeen BelangBehoud en verbetering natuur. Biodiversiteit belangrijke pijler duurzaamheid. Geen standpunt over het mestoverschot.
SomerenZummers Belang / CDA"Someren en de regio behoren tot de mooiste plekjes in Nederland en onze natuur is ons groot goed. Heb aandacht voor ecologische verbindingszones (EVZ). Daar zijn we zuinig op en dat beschermen we. Het is prachtig met een (bio)diverse natuur", meent Zummers Belang / CDA. Een standpunt over het mestoverschot ontbreekt echter?
SomerenLeefbaar SomerenUiteraard wil ook Leefbaar Someren zo veel mogelijk gebruik maken van alternatieve energie. Maar laten we ons niet blindstaren op windenergie en/of zonne-energie. Het wordt niet met name genoemd, maar kennelijk wordt hier gedoeld op omstreden mestvergisters?
SomerenGemeenschapslijst / Someren-EindWil samenwerking tussen agrari?rs en natuurbeheerders verder uitbouwen. Mooie voorbeelden zoals bloemenstroken langs akkers in het buitengebied. Verder geen standpunt over milieu of mestoverschot.
SomerenLijst Someren-HeideGeen standpunt.
SomerenVVDNatuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen natuur en milieu te beschermen. Wij geloven daarom niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen of met subsidies te strooien. Geen standpunt over mestoverschot.
SomerenPvdAWe maken werk van biodiversiteit. Hoe wordt niet vermeld. Geen standpunt over het mestoverschot.


Standpunten overlast veehouderij (stank, etc.)
 
Terug

GemeentePartijStandpunten dierenwelzijn
Gemert-BakelCDA Gemert-BakelGeen concreet standpunt.
Gemert-BakelLR & D66Geen concreet standpunt. Wel stop op uitbreiding van aantal dieren in de intensieve veehouderij.
Gemert-BakelPvdA Gemert-BakelDe PvdA wil toe naar een zorgzame veehouderij met aandacht voor dierwelzijn en een "diervriendelijke omgang met onze productiedieren." Uiteindelijk moeten we volgens de PvdA naar minder dieren en op alle bedrijven en dienen de best mogelijke technologie‰n toegepast te worden.
Gemert-BakelDorpspartijGeen standpunt.
Gemert-BakelVVD Gemert-BakelGeen standpunt.
Gemert-BakelSPDierenwelzijn is niet alleen van belang voor onze huisdieren, maar zeker ook voor de dieren in de veeteeltsector. De gemeente werkt hier actief aan mee.
BoekelD.O.P. BoekelGeen concreet standpunt.
BoekelVVDGeen concreet standpunt.
BoekelCDA Boekel-VenhorstGeen concreet standpunt.
BoekelGemeenschapsbelang Venhorst BoekelGeen standpunt.
UdenGroenLinks UdenIntensieve landbouw tegengaan. Samen met de landbouw een duurzame bedrijfsvoering bewerkstelligen, waarbij dierenwelzijn, veiligheid en milieuvriendelijk en duurzaam voorop staat.
UdenSP UdenGeen concreet standpunt.
UdenCDA UdenGeen concreet standpunt.
UdenGewoon UdenGeen concreet standpunt.
UdenVVD - Leefbaar UdenGeen concreet standpunt.
UdenJong UdenGeen concreet standpunt.
UdenD66 UdenGeen standpunt.
UdenPvdA UdenGeen standpunt.
UdenFractie BozkurtOnbekend.
DeurneDOE!Geen standpunt.
DeurneDeurne NU!Geen concreet standpunt.
DeurneVVD DeurneGeen concreet standpunt.
DeurneCDA DeurneGeen concreet standpunt.
DeurneProgressief Akkoord / GroenLinksGeen plezierjacht, alleen jacht bij noodzaak. Standpunt over dierenwelzijn binnen de veehouderij ontbreekt.
DeurneBurgerpartij Transparant DeurneGeen concreet standpunt.
DeurnePvdA DeurneGeen concreet standpunt.
Sint AnthonisCDA Sint AnthonisOnze agrarische economie maakt een belangrijke transformatie door. Steeds grotere eisen aan milieuaspecten en dierenwelzijn vragen grote investeringen van de sector. Volgens het CDA zijn dit keuzes die hogere overheden eenzijdig opleggen en die een bedreiging vormen voor de kleinschaligheid van familiebedrijven. Dit leidt tot steeds meer schaalvergroting en industrialisering van de sector. Kanttekening: volgens het CDA / agrosector is het allemaal de schuld van de overheid. Hoezo eigen verantwoordelijkheid? De sector, banken, enz. hebben zelf zelf voor schaalvergroting gekozen. Waarom niet voor biologische productie!?
Sint AnthonisSint Anthonis Nu (SAN)De maatschappij is aan het veranderen: produceren zonder oog te hebben voor (volks)gezondheid, dierenwelzijn en milieu is steeds minder acceptabel. De maatschappij vraagt meer en meer om kwaliteit en minder om kwantiteit. Als onze lokale agrarische sector hier niet in mee gaat, dan missen ze de boot.
Sint AnthonisVVD Sint AnthonisGeen concreet standpunt.
LaarbeekCDA LaarbeekOndernemers die investeren in ecologische, economische en sociaal verantwoorde duurzaamheid (onder meer op het vlak van volks- en diergezondheid, dierenwelzijn, landschappelijke inpassing en beperking milieudruk) verdienen ruimte. De normen voor dierenwelzijn worden in Europees verband aangescherpt. De transportduur van slachtdieren wordt beperkt tot acht uur. Europese afspraken over dierenwelzijn (zoals afschaf legbatterij en verplichte groepshuisvesting voor zeugen) zullen overal worden nageleefd en gehandhaafd. We blijven ons inzetten om dierziekten te bestrijden via vaccinatie zonder handelsbeperkingen. Als beschermde dieren door de grote populatie schadelijk worden bijv. wilde zwijnen, ganzen, vossen, steenmarters, moet bestrijding mogelijk zijn. Ritueel slachten gebeurt met zorg voor dierenwelzijn.
LaarbeekAlgemeen Belang LaarbeekGeen concreet standpunt.
LaarbeekPartij Nieuw Laarbeek (PNL)Geen standpunt.
LaarbeekDe Werkgroep (DWG)Geen concreet standpunt
LaarbeekPvdA LaarbeekGeen concreet standpunt.
LaarbeekDemocratisch Laarbeek (voorheen Lijst Biemans)Geen programma / website kunnen vinden.
AstenCDAGeen standpunt.
AstenLeefbaar AstenStandpunt volgens van ZLTO over dierenwelzijn.
AstenHart voor Asten - D66D66-HartvoorAsten heeft in 2016 voor de verscherpte geurnormen gestemd en is voor het nieuwe maatregelpakket van de provincie, omdat we overtuigd zijn van de noodzaak van zulke ingrepen.
AstenProgressieve Groepering Asten (PGA)PGA wil megastallen in het buitengebied. Verder geen concreet standpunt over dierenwelzijn.
AstenVVDGeen standpunt.
AstenAlgemeen BelangGeen standpunt.
SomerenZummers Belang / CDAOok het dierenwelzijn gaat ons ter harte. Het wilde zwijn rukt op en is in Someren op meerdere plekken gesignaleerd. Someren is niet aangewezen als plek waar deze dieren mogen voorkomen, dus geldt hier het zgn. ?nulstand? beleid. Dit houdt in dat in onze Wild Beheer Eenheid een nulstand van deze dieren moet zijn.
SomerenLeefbaar SomerenGeen standpunt.
SomerenGemeenschapslijst / Someren-EindGeen standpunt.
SomerenLijst Someren-HeideLijst Someren Heide houdt vast aan nulstand wilde zwijnen en wil dat de wildbeheereenheid zijn taken naar behoren kan blijven uitvoeren. Ook een financi‰le ondersteuning is hiervoor noodzaak. Dit in het belang van de gehele veehouderij in onze gemeente. Geen standpunt over dierenwelzijn in de veehouderij.
SomerenVVDGeen standpunt.
SomerenPvdAGeen standpunt.


Standpunten over dierenwelzijn
Terug

GemeentePartijStandpunten dierenwelzijn
Gemert-BakelCDA Gemert-BakelGeen concreet standpunt.
Gemert-BakelLR & D66Geen concreet standpunt. Wel stop op uitbreiding van aantal dieren in de intensieve veehouderij.
Gemert-BakelPvdA Gemert-BakelDe PvdA wil toe naar een zorgzame veehouderij met aandacht voor dierwelzijn en een "diervriendelijke omgang met onze productiedieren." Uiteindelijk moeten we volgens de PvdA naar minder dieren en op alle bedrijven en dienen de best mogelijke technologieën toegepast te worden.
Gemert-BakelDorpspartijGeen standpunt.
Gemert-BakelVVD Gemert-BakelGeen standpunt.
Gemert-BakelSPDierenwelzijn is niet alleen van belang voor onze huisdieren, maar zeker ook voor de dieren in de veeteeltsector. De gemeente werkt hier actief aan mee.
BoekelD.O.P. BoekelGeen concreet standpunt.
BoekelVVDGeen concreet standpunt.
BoekelCDA Boekel-VenhorstGeen concreet standpunt.
BoekelGemeenschapsbelang Venhorst BoekelGeen standpunt.
UdenGroenLinks UdenIntensieve landbouw tegengaan. Samen met de landbouw een duurzame bedrijfsvoering bewerkstelligen, waarbij dierenwelzijn, veiligheid en milieuvriendelijk en duurzaam voorop staat.
UdenSP UdenGeen concreet standpunt.
UdenCDA UdenGeen concreet standpunt.
UdenGewoon UdenGeen concreet standpunt.
UdenVVD - Leefbaar UdenGeen concreet standpunt.
UdenJong UdenGeen concreet standpunt.
UdenD66 UdenGeen standpunt.
UdenPvdA UdenGeen standpunt.
UdenFractie BozkurtOnbekend.
DeurneDOE!Geen standpunt.
DeurneDeurne NU!Geen concreet standpunt.
DeurneVVD DeurneGeen concreet standpunt.
DeurneCDA DeurneGeen concreet standpunt.
DeurneProgressief Akkoord / GroenLinksGeen plezierjacht, alleen jacht bij noodzaak. Standpunt over dierenwelzijn binnen de veehouderij ontbreekt.
DeurneBurgerpartij Transparant DeurneGeen concreet standpunt.
DeurnePvdA DeurneGeen concreet standpunt.
Sint AnthonisCDA Sint AnthonisOnze agrarische economie maakt een belangrijke transformatie door. Steeds grotere eisen aan milieuaspecten en dierenwelzijn vragen grote investeringen van de sector. Volgens het CDA zijn dit keuzes die hogere overheden eenzijdig opleggen en die een bedreiging vormen voor de kleinschaligheid van familiebedrijven. Dit leidt tot steeds meer schaalvergroting en industrialisering van de sector. Kanttekening: volgens het CDA / agrosector is het allemaal de schuld van de overheid. Hoezo eigen verantwoordelijkheid? De sector, banken, enz. hebben zelf zelf voor schaalvergroting gekozen. Waarom niet voor biologische productie!?
Sint AnthonisSint Anthonis Nu (SAN)De maatschappij is aan het veranderen: produceren zonder oog te hebben voor (volks)gezondheid, dierenwelzijn en milieu is steeds minder acceptabel. De maatschappij vraagt meer en meer om kwaliteit en minder om kwantiteit. Als onze lokale agrarische sector hier niet in mee gaat, dan missen ze de boot.
Sint AnthonisVVD Sint AnthonisGeen concreet standpunt.
LaarbeekCDA LaarbeekOndernemers die investeren in ecologische, economische en sociaal verantwoorde duurzaamheid (onder meer op het vlak van volks- en diergezondheid, dierenwelzijn, landschappelijke inpassing en beperking milieudruk) verdienen ruimte. De normen voor dierenwelzijn worden in Europees verband aangescherpt. De transportduur van slachtdieren wordt beperkt tot acht uur. Europese afspraken over dierenwelzijn (zoals afschaf legbatterij en verplichte groepshuisvesting voor zeugen) zullen overal worden nageleefd en gehandhaafd. We blijven ons inzetten om dierziekten te bestrijden via vaccinatie zonder handelsbeperkingen. Als beschermde dieren door de grote populatie schadelijk worden bijv. wilde zwijnen, ganzen, vossen, steenmarters, moet bestrijding mogelijk zijn. Ritueel slachten gebeurt met zorg voor dierenwelzijn.
LaarbeekAlgemeen Belang LaarbeekGeen concreet standpunt.
LaarbeekPartij Nieuw Laarbeek (PNL)Geen standpunt.
LaarbeekDe Werkgroep (DWG)Geen concreet standpunt
LaarbeekPvdA LaarbeekGeen concreet standpunt.
LaarbeekDemocratisch Laarbeek (voorheen Lijst Biemans)Geen programma / website kunnen vinden.
AstenCDAGeen standpunt.
AstenLeefbaar AstenStandpunt volgen van ZLTO over dierenwelzijn.
AstenHart voor Asten - D66Geen standpunt.
AstenProgressieve Groepering Asten (PGA)PGA wil geen megastallen in het buitengebied. Verder geen concreet standpunt over dierenwelzijn.
AstenVVDGeen standpunt.
AstenAlgemeen BelangGeen standpunt.
SomerenZummers Belang / CDAOok het dierenwelzijn gaat ons ter harte. Het wilde zwijn rukt op en is in Someren op meerdere plekken gesignaleerd. Someren is niet aangewezen als plek waar deze dieren mogen voorkomen, dus geldt hier het zgn. 'nulstand' beleid. Dit houdt in dat in onze Wild Beheer Eenheid een nulstand van deze dieren moet zijn.
SomerenLeefbaar SomerenGeen standpunt.
SomerenGemeenschapslijst / Someren-EindGeen standpunt.
SomerenLijst Someren-HeideLijst Someren Heide houdt vast aan nulstand wilde zwijnen en wil dat de wildbeheereenheid zijn taken naar behoren kan blijven uitvoeren. Ook een financiële ondersteuning is hiervoor noodzaak. Dit in het belang van de gehele veehouderij in onze gemeente. Geen standpunt over dierenwelzijn in de veehouderij.
SomerenVVDGeen standpunt.
SomerenPvdAGeen standpunt.
Dit bericht is geplaatst in Asten, Boekel, Deurne, Gemeenten, Gemert-Bakel, Landerd, Mill en Sint-Hubert, Peelregio, Politiek, Provincie Brabant, Sint Anthonis, Someren, Uden, Veehouderij. Bookmark de permalink.

4 reacties op Standpunten politieke partijen in de Peelregio 2018 – 2022

 1. kwakzalf schreef:

  Over het algemeen allemaal wollen beloftes. Niet naar luisteren, maar achterom kijken. Wat heeft partij X of Y, de afgelopen jaren gepresteerd? Of leverde zij een wanprestatie? B. v. een fietsenmaker, die je band plakt, maar na een kwartier is die weer lek. En dit euvel blijft zich herhalen; daar ga je toch ook niet meer heen. Zelfs al belooft ie er geld bij te geven, dan nog, ga je naar een andere reparateur.

 2. kwakzalf schreef:

  Geen concreet standpunt? En na de verkiezingen? Dan zeker ineens wel? Nooit op zulke windvanen stemmen…

 3. kwakzalf schreef:

  Wat leert ons de Q-koorts? Dat stemmen op de verkeerde partij l e t t e r l i j k levensgevaarlijk kan zijn!

 4. kwakzalf schreef:

  Hier gaan velen niet of nooit meer stemmen. Hoe er wordt omgegaan met de Q-koorts en de gedupeerden, en hoe de vee-industriëel telkens wordt gefaciliteerd, waarbij alle partijen, uitgezonderd een enkel dapper raadslid, toch weer ja-knikken, heeft velen alle vertrouwen in wat eens democratie was, doen verliezen…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.