Zoönosencentrum

‘Tikkende tijdbom in Noord-Brabant’
In 2009 publiceerde de Provinciale Raad Volksgezondheid Brabant al een nota met de titel ‘Pleidooi voor een preventief zoönosenbeleid’. Daarin staat dat onderzoek en maatregelen in de veehouderij niet voldoende zijn om de risico’s terug te dringen.

‘Het probleem bij infectieziekten zoals Q-koorts en MRSA is dat geïnfecteerde dieren meestal niet ziek zijn, maar wel de oorzaak van de besmetting van mensen zijn. Huisartsen herkennen de verschijnselen niet altijd en laten daardoor niet het juiste bloedonderzoek doen en/of stellen niet de juiste therapie in. Wordt de ziekte wel vastgesteld en gemeld bij de GGD dan blijkt het niet eenvoudig te zijn de juiste maatregelen te treffen, omdat niet de medische, maar de agrarische sector hiervoor verantwoordelijk is’, aldus de notitie.

Verplicht gezondheidsadvies
Volgens de raad kan de provincie Brabant meer doen. Behalve het aanwenden van haar invloed om onderzoek en maatregelen op landelijk niveau te bespoedigen, kan de provincie bijvoorbeeld bij het verlenen van vergunningen voor grote veebedrijven expliciet een gezondheidsadvies verplicht stellen of de meldplicht Q-koorts voor geitenhouders niet op een procentueel aantal (5%), maar op een absoluut aantal gevallen als minimum te baseren ongeacht de grootte van het bedrijf.

‘Belangrijk is dat de Provincie en Gedeputeerde Staten hun verantwoordelijkheid nemen om het gezondheidsaspect in al haar beleidsvoornemens grondig te (laten) onderzoeken en mee te laten wegen in haar besluitvorming binnen andere sectoren. Niet alleen de negatieve effecten op gezondheid, maar zeker ook de positieve en helende werking van mens en natuur op de gezondheid van mensen. Het betekent een loslaten van de dominantie van het korte-termijn financieel-economisch perspectief, het herwaarderen van sociaal en cultureel kapitaal, het loslaten van de holtes en het herverbinden van essentiële en gezondmakende verbanden; kortom aandacht voor het gezondheidskapitaal in Noord-Brabant.’

Provinciaal zoönosencentrum
Verder pleit de Provinciale Raad Volksgezondheid Brabant voor het oprichten van een provinciaal zoönosencentrum, waarin de vele kennis en expertise die in Noord-Brabant aanwezig is, wordt gebundeld. Deze bundeling van kennis moet leiden tot een samenhangend beleid in het uitzetten van verder onderzoek. ‘Zo’n zoönosencentrum heeft een functie voor Noord-Brabant, maar kan tevens een grote betekenis hebben voor de andere provincies in Nederland en andere landen in Europa. Zo kan de Provincie Noord-Brabant een tikkende tijdbom ontmantelen!’, aldus de raad.