Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in Brabant laat op veel plaatsen ernstig te wensen over. Verkeer en industrie leveren hieraan een substantiële bijdrage. De uitstoot door de intensieve veehouderij is echter ook groot. Met name in het oosten van de provincie. Dit grensgebied tussen Brabant en Limburg (Peelregio) is naast drukbevolkt tevens het meest veedichte gebied van Europa. De provincie geeft het terugdringen van de uitstoot van ammoniak, stank en fijnstof hoge prioriteit. Deels omdat andere overheden dit eisen. Op deze pagina een beknopt overzicht van de stand van zaken met verwijzingen naar meer informatie.

Ammoniak: slecht voor volksgezondheid & natuurAmmoniakemissie_Brabant_Limburg_kaart_2016Deze kaart laat zien dat de ammoniakemissie door de intensieve veehouderij vooral plaatsvindt in het oostelijk deel van de provincie, met name in de Peelregio (Brabant & Limburg). Ammoniak is schadelijk voor de volksgezondheid én voor de natuur. De rode, gele en groene markeringen op bovenstaande kaart geven locaties aan met hoge concentraties ammoniak. (Bron data: gemeenten & provincies.)

Stankoverlast: groter dan wetten voorschotelen
Geuremissie_Brabant_Limburg_kaart_2016Samen met ammoniak verspreiden intensieve veehouderijen ook stank in de omgeving. Veel stankbronnen worden echter niet meegeteld binnen de Wet geurhinder en veehouder. De wet houdt alleen rekening met varkens en pluimvee. Niet meegeteld worden melkveebedrijven, nertsenfokkerijen, het uitrijden van mest op akkers en weilanden en mestfabrieken. Bron data: gemeenten & provincies.

Fijnstof: potentieel gevaar meeliftende zoönosen
Fijnstofemissie_Brabant_Limburg_kaart_2016

De normen voor fijnstof (PM10) worden in Nederland op een groot aantal locaties overschreden ten gevolge hoge achtergrondconcentraties afkomstig van industrie en intensieve veeteelt. Overschrijdingen door intensieve veehouderijen komen vooral voor in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Het RIVM spreekt op deze locaties van ‘hardnekkige overschrijdingen’. Bron data: gemeenten & provincies.