Privacyverklaring

Mei 2018
Stichting Mens, Dier & Peel, gevestigd aan p/a Berkhoek 11a 5427 ES Boekel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: www.mensdierenpeel.nl / www.knakdeworst.nl
p/a Wingerd 8
5421 AZ Gemert

De voorzitter van Mens, Dier & Peel is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Mens, Dier & Peel. Hij/zij is te bereiken via voorzitter@mensdierenpeel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Mens, Dier & Peel verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam (bij abonnement op onze nieuwsbrieven)
 • Geslacht (in verband met adresseren van onze nieuwsbrieven)
 • Adresgegevens (gemeente, provincie, land voor doelgerichte content nieuwsbrieven)
 • E-mailadres (voor verzenden van nieuwsbrieven)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Webbrowser en apparaat type (voor optimaliseren van website en nieuwsbrieven)
 • Bankrekeningnummer (indien u zich aanmeld als donateur van Mens, Dier & Peel)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Mens, Dier & Peel verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • politieke voorkeur (voor nieuwsbrieven gericht aan politici)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Mens, Dier & Peel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Mens, Dier & Peel neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Mens, Dier & Peel) tussen zit. Stichting Mens, Dier & Peel gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • MailChimp, een nieuwsbriefapplicatie waarmee verzendlijsten kunnen worden samengesteld voor het verzenden van onze nieuwsbrieven naar onze abonnees.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Mens, Dier & Peel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Personalia Looptijd abonnement Nieuwsbrief
Adres Looptijd abonnement Nieuwsbrief
E-mailadres Looptijd abonnement Nieuwsbrief
Overige gegevens Looptijd abonnement Nieuwsbrief
Browser en apparaat type 2 jaar Optimaliseren website
Bankrekeningnummer Tot wederopzegging Donaties / Vrienden van MDP

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Mens, Dier & Peel verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken
Stichting Mens, Dier & Peel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Mens, Dier & Peel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we onze website kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: veilig internetten.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie Naam Functie Bewaartermijn
Google Analytics utm Optimalisatie site 2 jaar
Twitter Delen van content
YouTube Delen van content

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Mens, Dier & Peel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mensdierenpeel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Mens, Dier & Peel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Mens, Dier & Peel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mensdierenpeel.nl