Peel > Peelhorst

In de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening zijn drie zoekruimten voor primair agrarisch gebied aangegeven:

1. Peelstreek van Mill tot Someren.
2. Kleigebied van Steenbergen tot Ravenstein.
3. Zandgronden ten zuidwesten van Breda.

Wij beperken ons in deze zienswijze tot De Peelstreek. Allereerst merken we op dat het toestaan van schaalvergroting en intensivering van de intensieve veehouderij in een gebied met grote natuurgebieden, waarvan een aantal zijn aangewezen als ‘Natura2000-gebieden’, geen passende invulling is (zie ook eerdere opmerkingen bij biodiversiteit). Om die reden zijn wij het niet eens met de visie dat ‘de landbouw een bijdrage levert aan een (vernieuwd) robuust landschap, een verduurzaming van de productie en aan een goede kwaliteit van water, bodem, lucht en natuur’.

Helemaal vrij voor interpretatie is de volgende zin: ‘De maat en schaal van de omgeving en de draagkracht van het gebied inclusief aspecten van volksgezondheid, zijn sturend voor de groei van agrarische activiteiten’. (zie eerdere opmerkingen over volksgezondheid). Wij vinden dat er alle reden is om het bestaande reconstructiebeleid tegen het licht te houden en dat er een limiet gesteld dient te worden aan de ontwikkeling van agribusiness in De Peel. Verwerking, opslag, transport en energieopwekking zijn slechts schijnmaatregelen en leveren geen fundamentele bijdrage aan het oplossen van milieuproblemen en volksgezondheid.

  • Reactie GS: De structuurvisie is op dit onderdeel gewijzigd. Zowel de opgave van de gebiedsontwikkeling De Peel is gewijzigd als de ontwikkelingsmogelijkheden binnen het accentgebied agrarische ontwikkeling zijn gewijzigd. In de gebiedsontwikkeling Peelhorst wil de provincie de ontwikkeling van de intensieve veehouderij onder meer combineren met een verduurzaming van de sector en natuurontwikkeling. In het accentgebied agrarische ontwikkeling biedt de provincie ontwikkelingsmogelijkheden voor aanpalende sectoren mits dat bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelen die de provincie heeft.
  • Als er ontwikkelingen plaatsvinden dan moeten deze altijd voldoen aan de criteria die voor Natura 2000 gebieden gelden. In deze structuurvisie is verder geen nieuw beleid geformuleerd inzake de ontwikkelingsmogelijkheden voor de intensieve veehouderij. Het vigerende beleid, zoals dat geldt sinds de besluitvorming in maart 2010 en de verwerking daarvan in de Verordening ruimte, is uitgangspunt voor deze structuurvisie. Een eventuele heroverweging van de reconstructieplannen vindt plaats nadat de aanbevelingen van de commissie met externe deskundigen en de uitkomsten van het onderzoek naar de effecten op volksgezondheid bekend zijn.
  • Planwijziging: De tekst van deel B hoofdstuk 2 en in bijlage 2 Gebiedsontwikkeling is aangepast. Deel B hoofdstuk is aangepast wat betreft de ontwikkelingsmogelijkheden binnen het accentgebied agrarische ontwikkeling. In Bijlage 2 Gebiedsontwikkeling is gebiedsontwikkeling De Peel vervangen door gebiedsontwikkeling Peelhorst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.