Foerageergebieden

De stelling dat grote, open akkers van belang zijn als foerageergebieden komen nauwelijks overeen met de werkelijkheid. Vogels zoeken doorgaans beschutting in kleinschalige landschappen en die zijn op veel plaatsen in Peelrand en Peelkern verdwenen. Bovendien is het bodemleven op de meeste akkers letterlijk zo dood als een pier door het overmatig gebruik van antibiotica en antiwormmiddelen in de intensieve veehouderij. In dit verband wijzen we nogmaals op uw voornemen om circa 1.300 kleinere natuurgebieden te vervangen door natuurgebieden met grovere structuren.

Dit staat haaks op de allerlaatste (!) ambitie voor Peelkern: ‘Het versterken van de ecologische waarden door te sturen op de ontwikkeling van hooilanden en vochtige graslanden en op het behouden of ontwikkelen van kenmerken van het landschap, waarbij kenmerkende plant- en diersoorten van open akker- en graslandgebied (bijv. de wulp, gele kwikstaart ganzen en zwanen), het halfopen landschap met bomenlanen (das, korenbloem), sloot-, greppelkanten en perceelsranden (blauwborst, heikikker) en sloten en vaarten goede indicatoren zijn.’

Al dit moois lijkt eerder een doekje voor het bloeden, dan dat sprake is van een structurele, duurzame visie op de toekomst van Peelrand en Peelkern. Want uit alles blijkt dat rationaliteit en profit de boventoon voeren in deze Structuurvisie Ruimtelijke Ordening. Reden genoeg om deze structuurvisie nog eens goed tegen het licht te houden.

  • Reactie GS: Wij onderkennen dat de ontwikkelingspotenties van de Peel voor de intensieve landbouw en voor de ontwikkeling van natuur en landschapswaarden tegenstrijdig kunnen zijn. Deze strijdigheid is voor ons de aanleiding geweest om het gebied aan te merken als provinciale gebiedsopgave: de potentie voor de ontwikkeling van natuur-en landschapswaarden van de Peelhorst, en tegelijkertijd de potentie van het gebied voor de ontwikkeling van de intensieve veehouderij vragen om een nieuwe aanpak waarin we samen met de streek naar oplossingen zoeken.
  • Wij zullen deze ambitie verwoorden in het gebiedspaspoort en de beschrijving van de gebiedsopgave van de Peelhorst, bijlage 2 SVRO, op dit punt aanpassen zodat inzichtelijker wordt dat het de provinciale ambitie is om te komen tot een ontwikkeling in deze regio, waarin landbouw en natuur- en landschap op een nieuwe manier met elkaar in evenwicht zijn. De gevolgen van de besluitvorming van Provinciale Staten van 19 maart 2010 over de intensieve veehouderij zijn inmiddels verwerkt in de Structuurvisie en de Verordening ruimte. Planwijziging: In de Uitwerking gebiedpaspoorten, paragraaf 13.2 Ambitie Peelkern als volgt herschrijven: ‘Gebied waar landbouw, landschap en natuur een nieuw evenwicht hebben gevonden 1 Ontwikkeling van De Peel als kerngebied voor landbouw in samenhang met de ontwikkeling van een robuuste natuur- en landschapsstructuur en waarbij de milieudruk afneemt (zie ook deel B, paragraaf 1.3.2).
  • Dit kan door: – De Midden Peelweg te versterken als monumentale laan waaraan het gebied zijn open en monumentale karakter presenteert; nieuwe bebouwing vindt zoveel als mogelijk plaats op afstand van de Middenpeelweg….’ en aanpassing derde gedachte bolletje: ‘onderzoeken of ruimte voor verwerking, opslag, transport en energieopwekking kan bijdragen aan een duurzamere ontwikkeling van de landbouw, waarbij het milieu en natuur- en landschapswaarden verbeteren.’ toevoegen vierde gedachte bolletje: – in te zetten op robuuste erfbeplanting bij zowel bestaande erven, uitbreiding van bebouwing als nieuwvestiging. In de Structuurvisie, Bijlage 2 Gebiedsontwikkeling, de beschrijving van de gebiedsontwikkeling De Peel vervangen door de beschrijving van de gebiedsontwikkeling Peelhorst.’
  • Juist omdat de Peel zo’n bijzonder gebied is vanuit natuur- en landschapsoogpunt en het tegelijkertijd een belangrijk gebied is voor de landbouw zijn wij van mening dat de verdere ontwikkeling van dit gebied een provinciale gebiedsopgave is. Voor deze gebieden gaan wij ons actief inzetten om samen met de streek integrale oplossingen te zoeken voor de kansen en bedreigingen die in deze gebieden spelen.
  • Planwijziging: Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van de stukken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.