Water en natuur

In paragraaf 3.4 ‘Een robuust water en natuursysteem’ van de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening wordt weliswaar gesteld dat de ecologische hoofdstructuur wordt versterkt door het natuursysteem nog beter aan het watersysteem te koppelen. Dat juichen we zeker toe. Maar of deze samenhangende aanpak ook geldt voor De Stippelberg en omgeving is nog maar de vraag. Dit natuurgebied is aan diverse kanten omgeven door intensieve veehouderijen (log’s), waardoor robuuste verbindingen met bijvoorbeeld Testrik, Kempensberg, Grote Slink en Bunthorst nauwelijks nog te realiseren zijn.

In paragraaf 4.6.4 worden drie provinciale landschappen genoemd: Het Groene Woud, Brabantse Wal en de Maashorst waar via een gebiedsgerichte aanpak de versterking van de landschapwaarden wordt gestimuleerd (vooralsnog in de periode 2008-2011). Gelet op het belang van een solide, robuuste EHS vinden wij dat Groote Peel, Deurnese- en Mariapeel, Stippelberg en Bunthorst ook aangewezen dienten te worden als provinciaal landschap.

  • Reactie GS: Water is essentieel voor ons bestaan en wel voor meerdere functies. Een sterkere koppeling van water- en natuurbeheer maakt Brabant minder kwetsbaar voor klimaatverandering. In een provincie als Brabant is de druk op de ruimte groot., multifunctioneel landgebruik is daarom van belang. In Brabant willen wij op provinciaal schaalniveau daar een ordening in aanbrengen. Wij door kiezen daarom voor een groenblauwe structuur (met meer ruimte voor water en natuur) en een structuur landelijk gebied (met meer ruimte voor menging van functies ).
  • Het realiseren van robuuste verbindingen, kan door meer fysieke ruimte te bieden voor ontwikkeling van nieuwe natuur en waterbeheer (-berging) maar ook door in bepaalde delen van Brabant sterker in te zetten op het multifunctioneel landgebruik. De keuze voor bijvoorbeeld de groenblauwe mantel in de Brabantse beekdalen draagt in die zin bij aan de het verbinden van natuur en het optimaliseren van het waterbeheer. Het water langer vasthouden in brongebieden is een belangrijke en lastige opgave. Dit vraagt een intensieve gebiedsgerichte aanpak met betrokkenheid van overheden en bedrijfsleven. Zowel het ruimtelijk beleid (SVRO) als het waterbeleid (PWP) geven de provinciale kaders aan.
  • Planwijziging: Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van de stukken.

In de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening wordt verder gesteld dat Peelrand en Peelkern naast intensieve veehouderij een belangrijk gebied is voor akkerbouw (hoofdzakelijk maïsteelt voor de intensieve veehouderij) en dat er een toenemende ontwikkeling is naar andere teelten zoals graszoden, boomteelt en volle grondtuinbouw. Dit zijn teelten die doorgaans vergezeld gaan met intensief gebruik van bestrijdingsmiddelen; een ontwikkeling die de waterkwaliteit niet ten goede komen. Dit vraagt om aanvullend beleid.

  • Reactie GS: Het beleid ten behoeve van de waterkwaliteit is onderdeel van het Provinciaal Waterplan en het Ontwerp Milieubeleidsplan 2010. De gebiedspaspoorten gaan specifiek in op de landschapkenmerken en de ambities.
  • Planwijziging: Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van de stukken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.